Regulamin - Amazon Freedom Project

Regulamin

12 lipca 2019

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej amazonfreedomproject.pl

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 poz. 123 ze zm.) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Platformy.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem kurs.amazonfreedomproject.pl (dalej: „Platforma”).

2. Korzystając z platformy amazonfreedomproject.pl Użytkownik akceptuje zasady regulaminu oraz polityki prywatności, będącej jego integralną częścią.

3. Właścicielem platformy amazonfreedomproject.pl jest Norbert Adutis prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Amazon Freedom Project Norbert Adutis z siedzibą w Poznaniu (61-244), przy ul. Byka 1 lok. 13, NIP: 5010063275, REGON: 382351002, adres e-mail: [email protected] (dalej: „Usługodawca”).

4. Użytkownikiem, w rozumieniu Regulaminu, jest każda osoba odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

5. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnienie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu, a następnie realizacji procesu dydaktycznego zamówionego szkolenia na Platformie amazonfreedomproject.pl.

6. Przez Usługę należy rozumieć:

1) odpłatny proces dydaktyczny składający się z 8 (słownie: ośmiu) modułów, publikowanych w tygodniowych odstępach, realizowany w ramach platformy amazonfreedomproject.pl w trybie umożliwiającym Użytkownikowi naukę w dowolnym momencie oraz jego elastyczną organizację czasową dostosowaną do

2) dostęp Użytkowników do zamkniętej grupy na portalu Facebook;

3) webinary z księgowymi;

4) konsultacje e-mailowe z Usługodawcą przez okres 30 (słownie: trzydzieści) dni począwszy od dnia wysłania pierwszego e-maila przez Użytkownika;

5) dożywotni dostęp do szkolenia i jego zasobów;

7. Szkolenia, o których mowa powyżej, mają postać elektronicznych materiałów wideo zawierających wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 poz. 1191 ze zm.), na korzystanie z których licencji Użytkownikowi udziela Usługodawca.

8. Warunkiem korzystania z Platformy, w tym składanie zamówień jest założenie przez Użytkownika indywidualnego konta (dalej: „Kontro Użytkownika), zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści.

9. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje postanowienia w nim zawarte.

10. Konto Użytkownika stanowi przestrzeń serwisową Platformy dostępną dla Użytkowników po wprowadzeniu adresu e-mail oraz indywidualnego hasła przekazanego Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem udostępnionej 2 przez Użytkownika poczty e-mail, umożliwiające Użytkownikom dostęp do zakupionej Usługi.

11. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi, na jego wyraźne żądanie, niezwłoczne odblokowanie dostępu do wszystkich 8 (słownie: ośmiu) modułów, o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 1, tj. całego szkolenia, z jednoczesnym złożeniem oświadczenia o zrzeczeniu się prawa odstąpienia od umowy.

12. W sytuacji chęci skorzystania z niezwłocznego odblokowania przez Usługodawcę dostępu do całego kursu, Użytkownik zobligowany jest do wysłania wiadomości email na adres: [email protected]

§ 2. Wymagania techniczne

1. Platforma wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet.

2. Korzystanie z funkcjonalności Platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów oraz smartfonów.

3.Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowaniu lub sprzętu Użytkownika bądź wynikających z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

§ 3. Konto Użytkownika

1. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy.

2. Właścicielem Konta Użytkownika na Platformie może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną.

3. Osoby prawne nieposiadające zdolności do czynności prawnych bądź posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, uprawnione są do założenia Konta Użytkownika jedynie w sytuacjach uzyskania zgody przez przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego.

4. W sytuacji, gdy Użytkownikiem Platformy jest konsument, żadne z postanowień regulaminu nie ograniczają praw Użytkownika wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

5. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz że uprawniony jest on do dysponowania tymi danymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych bądź dotyczących osób trzecich.

6. Podanie danych osobowych Użytkownika jest wymagane celem realizacji kształcenia, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 Regulaminu.

7. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownika, zobligowany jest on do niezwłocznego zgłoszenia tejże zmiany Usługodawcy w celu ich modyfikacji.

8. W celu założenia Konta Użytkownika, Użytkownik zobligowany jest posiadać aktywne konto poczty e-mail.

9. Niedozwolone jest udostępnianie posiadanego konta innym osobom w celach zarobkowych.

10. Użytkownik zobligowany jest do dbania o bezpieczeństwo hasła dostępu do Platformy.

11. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisu Usługodawcy bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Użytkownikom.

12. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.

13. Konta Użytkowników nieprzestrzegających postanowień przedmiotowego Regulaminu, mogą zostać zablokowane bądź usunięte przez Usługodawcę.

14. Umowa na korzystanie z Platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania płatności za Usługę i rejestracji Konta Użytkownika.

§ 4. Zawarcie umowy i realizacji

1. Zamówienia można składać 24 h na dobę.

2. W celu zawarcia umowy między Użytkownikiem, a Usługodawcą, Użytkownik powinien:

1) zalogować się do Platformy,

2) dodać do koszyka Usługę;

3) wybrać rodzaj płatności;

4) złożyć zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”;

5) dokonać płatności.

LUB

1) złożyć zamówienie wystosowując wiadomość email na adres: [email protected]

2) dokonać płatności na konto podane w pkt. 4.2

3. Wysokość opłat za uczestnictwo z szkoleniu podana jest w ramach Platformy. Cena szkolenia podana na stronie nie uwzględnia podateku VAT w wysokości 23% wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, gdyż podatek naliczany jest zgodnie ze stawką terytorium państwa, z którego użytkownik dokonuje zakupu.

4. Dostępne są następujące formy płatności:

1) płatność za pomocą systemów płatności on-line;

2) przelew bankowy na rachunek podany poniżej:

AMAZON FREEDOM PROJECT
Norbert Adutis
96 1090 1261 0000 0001 3696 8619

5. W przypadku płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z dostępnych metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.

6. W przypadku płatności przelewem bankowym, płatność uznawana jest za dokonaną z chwilą wpłynięcia środków na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności należy wskazać w tytule przelewu adres email, na który powinno zostać stworzone konto na platformie.

7. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są. Ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

8. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcom umowy w formie elektronicznej o świadczenie Usługi, zgodnie z opisem Usługi na Platformie oraz postanowieniami przedmiotowego Regulaminu.

9. Zawarcie umowy może nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę za porozumieniem stron.

10. Pełny dostęp do zakupionej Usługi, Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w terminie natychmiastowym, gdy płatność zrealizowana została przed platformę i do 24h, jeżeli płatność została dokonana poprzez przelew bankowy.

11. Pierwsze zalogowanie się Użytkownika do Usługi na Platformie równoznaczne jest z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.

§ 5. Uprawnienia Użytkownika i licencja

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

1) bezterminowego dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa
w szkoleniu zakupionym za pośrednictwem Platformy;

2) dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie
elektronicznej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym.

2. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zaliczania wszystkich etapów szkolenia oraz przestrzegania pozostałych postanowień Regulaminu.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie udostępniane mu materiały w ramach uczestnictwa w szkoleniu na Platformie stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów, z którymi Usługodawca współpracuje i podlegają ochronie prawnej.

4. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawarte w nich treści wyłącznie do celów nauki własnej.

5. Zabronione jest udostępnianie ww. materiałów osobom trzecim bez zgody Usługodawcy.

6. Użytkownik posiadający opłacone szkolenie uprawniony jest do pobierania, zapisywania i drukowania materiałów z Platformy do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

7. W przypadku chęci wykorzystania przez Użytkownika materiałów poza Platformą, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, niezbędne jest uzyskanie jego uprzedniej, pisemnej zgody.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanego szkolenia, w tym modyfikacji treści w nim zawartych.

9. W sytuacji naruszenia postanowień Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich, z którymi Usługodawca współpracuje, uprawnieni są do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania i zadośćuczynienia za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikające z tegoż naruszenia.

§ 6. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.

2. Usługodawca realizuje Usługę z dołożeniem należytej staranności.

3. Usługodawca uprawniony jest do czasowego blokowania dostępu do Platformy w celu prowadzenia koniecznych prac konserwacyjnych.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do Usługi w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika zostało zagrożone.

5. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z jego usunięciem, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy, w szczególności, gdy:

1) Użytkownik wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem;

2) Użytkownik używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;

3) Użytkownik narusza bądź usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

6. W sytuacjach opisanych w ust. 5, Usługodawca uprawniony jest do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania bądź w sytuacji braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni od dnia wezwania, Usługodawca uprawniony jest do usunięcia Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

7. Usunięcie Konta Użytkownika wynikające z ww. przesłanek, powoduje utratę dostępu do wszystkich zasobów dostępnych na Koncie Użytkownika.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest ono spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań bądź zaniechać operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinna zawierać co najmniej:

1) Dane umożliwiające identyfikację Użytkownika;

2) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie;

3) żądanie związane z reklamacją.

2. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected] (w tytule wiadomości „reklamacja”) bądź na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu.

3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres w nim wskazany.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§ 8. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.

2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu lub w innej pisemnej formie, zgodnej z prawem konsumenckim.

3. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie do momentu realizacji przez Użytkownika 1 (słownie: pierwszego) modułu szkolenia.

5. W sytuacji, gdy Usługodawca, na wyraźne żądanie Użytkownika, o którym mowa w § ust. 12 Regulaminu, udostępni mu dostęp do wszystkich modułów szkolenia, następcze odstąpienie od umowy nie przysługuje.

§ 9. Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

3. Usługodawca informuje, iż wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu ochrony danych osobowych Użytkowników, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usługi zostały opisane w Polityce Prywatności

§ 10. Zmiany oferty i promocje

1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty, cen, promocji, rabatów, a także do wycofania jej oraz wprowadzenia nowych ofert.

2. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny oraz warunków i będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Użytkownikiem.

3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.

4. Promocje nie łączą się ze sobą. W przypadku przecenionych usług, żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w realizacji Usługi wynikające ze zdarzeń losowych niezależnych od Usługodawcy, w szczególności związanych z działaniami Użytkownika, osób trzecich bądź siły wyższej.

2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie, zarejestrowani Użytkownicy będą niezwłocznie powiadomieni przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przy rejestracji adres e-mail lub w formie pojawiającego się komunikatu na Platformie, podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian.

3. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Użytkownika, obowiązuje regulamin zaakceptowany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy prawa właściwego dla siedziby Usługodawcy. Data aktualizacji regulaminu: 23.06.2019 r.